Leave a comment

Медии, Интернет, Демокрация

Международна конференция

23 април 2012, Нов Български Университет, София
25 април 2012, Университет Матей Бел, Банска Бистрица
27 април 2012, Университет Пиер Мендес Франс, Гренобъл
5 юни 2012, Национален институт по история на изкуството, Париж

Програма

Нови медии, нови практики, трансформирани обществени пространства, новата
организацията на информацията, която днес можем да определим като включваща,
заради социалните мрежи, придобива се по-неизменна роля. „Дигитално родени”
или не, гражданите вече развиват социални навици чрез мрежи, мобилни телефони
или интерактивни телевизии, технологичните еволюции позволяват нови практики,
но налагат и нови цифрови идентичности.
В практиката навлизат множество начини за достъп до цифрови данни, както и
бърз обмена на информация чрез новите средствата за комуникация, а това променя
и традиционните институциите, като училищата, университета, а дори и полиция и
д.р., в условията на нова когнитивна екология (икономика?). Цифровите данни са
създадени от практики, но и определят техните трансформации.
Появяват се нови форми на публикуване, защото интерактивността на
съдържанието променя традиционното разбиране за „автор” и за „автентичност” на
научните или журналистически разработки. Всъщност новите форми на съвместна
научна дейност, обновяват и формите на публикуване на знания, а съвместните
изследователски мрежи променят начините за оценка. Общуването между равни е в
сърцето на обществото и дигиталното се превръща в основен елемент на
държавното или градско планиране и на демокрацията.
Международната конференция ще позволи обмена на опит и размисли на учени
и граждани от различни държави членки на ЕС, които ще се опитат да обяснят и
анализират тези еволюции и европейските политики.

Предложения за участие
Езиците на конференцията:
в София: български, френски или английски език
в Банска Бистрица: словашки, френски или английски
в Гренобъл: френски и английски език
За писмени доклади: френски език
Предложенията (име, резюме, профил на автора) трябва да бъдат изпратени до
краят на февруари 2012 г. на всички от посочените в долния списък:
Anna Krasteva, anna.krasteva@gmail.com,
Gilles Rouet, gilles.rouet@gmail.com and
Serge Dufoulon, serge.dufoulon@upmf-grenoble.fr
След приемане на предложението от комитета, авторите ще трябва да изпратят
текста си преди 15 март 2012 г., за да може бързо да се изготви предвидената
публикация в колекцията Local and total, по ръководството на Жил Руе и Франсоа
Солаж, L’Harmattan, Paris.
Ще бъде публикувано и специално издание на английски език на списанието по
Политически науки на Университета Банска Бистрица, като в него ще бъдат
включени избрани от комитета доклади.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: