Leave a comment

29-та Награда за млад писател на френски език 2013 г.

Конкурсът е под високия патронаж на г-н Абду Диуф, Генерален секретар на Международната организация на Франкофонията, на Министерството на
външните работи, Министерството на културата и комуникациите и
Министерството на националното образование на Френската република.

Наградите: Издаване на наградените текстове, покана за посещение във
Франция през 2014 г., в Париж (на Салона на книгата) и в Мюре (за
връчване на наградите), пакет книги, участие в писателско ателие в
Мюре. Награда на на Френско-квебекската служба за младежта. Награда на
франкофонската телевизия ТВ5 Свят.

Краен срок за изпращане на текстовете– 1 март 2013 г. (за граждани на
Франция – 1 април 2013 г.)

Кандидатите от други страни изпращат текстовете си, сканирани, на
електронен адрес ae-pjef@orange.fr и в никакъв случай не дублират с
пратка по пощата.
За информация: за Франция 0561561315, за чужбина 0033562232099

Кандидатите трябва да са родени между 01 януари 1986 и 31 декември
1997 г. Предишни лауреати, с изключение на тези, които са спечелили
първа награда, също могат да участват в конкурса, ако отговарят на
условията за възраст. Всеки кандидат може да изпрати най-много два
текста, които никога не са били публикувани или награждавани от друго
жури.

Всеки текст съдържа минимум 5 и максимум 20 страници, написани на
шрифт Times New Roman, размер 12, двойна разредка (или около 1500
знака на страница). Страниците да са номерирани. Да има заглавие. За
съблюдаване на анонимността, върху текста да не се поставя нито име,
нито подпис.

Таксата за участие на френски кандидати е 15 евро, за кандидати от
други страни участието е безплатно.

Текстовете да са придружени:

– от копие на документ за самоличност, съдържащо ясно и
отчетливо отбелязана датата на раждане на кандидата;

– Някои сведения за автора, например гимназист, студент,
работещ, телефонен номер, адрес – пощенски и електронен.

Непълни или изпратени по факс досиета няма да се приемат. Същото е
валидно и за текстове, неотговарящи на правилата. На кандидатите ще се
изпрати уверение за получаване на текстовете с регистрационен номер.

Ръкописи не се връщат.

PrixJeuneEcrivain2

PrixJeuneEcrivain

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: