Leave a comment

Студентски конкурс

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
И СДРУЖЕНИЕТО НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

О Б Я В Я В А Т

С Т У Д Е Н Т С К И К О Н К У Р С
З А П Р Е В О Д Н А П О Е З И Я
(2014)

от английски, испански, немски, полски, руски и френски
език

Материалите за конкурса може да намерите:
в сайта на Великотърновския университет,
Филологически факултет, раздел „научна дейност”:
http://www.uni-vt.bg

блога на конкурса: http://presatvorenie.blogspot.com/

 във фейсбук: „Пресътворение – ежегоден конкурс за

превод на поезия”

Краен срок за изпращане на преводите –20 април 2014 г.
на адрес: prevod_poesia@uni-vt.bg

Участниците трябва да посочат трите си имена,
университета, в който следват, специалността,
курса си и факултетния номер,
както и телефон и e-mail за връзка.
Премираните преводи ще бъдат отпечатани
в студентския сборник за преводна поезия
„ПРЕСЪТВОРЕНИЕ”,
издание на Великотърновския университет.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: